ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 4483 0631

ประกาศศาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ตั้งศูนย์ประสานงานและติดตามการปล่อยชั่วคราวโดยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ฯ


ประกาศศาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ตั้งศูนย์ประสานงานและติดตามการปล่อยชั่วคราวโดยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวประจำศาลจังหวัดชัยภูมิ


เอกสารแนบ