ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 4483 0631

ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมร้องเพลงตามโครงการ "ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม"

ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมร้องเพลงตามโครงการ \"ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม\"
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นายกิตติ โตมร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ นำคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมร้องเพลงจำขึ้นใจ เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม และเพลงสดุดีพระแม่เจ้า เพื่อปลูกจิตสำนึก ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดชัยภูมิ