ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 4483 0631

ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมโครงการ ?จังหวัดเคลื่อนที่? จังหวัดชัยภูมิ

ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมโครงการ ?จังหวัดเคลื่อนที่? จังหวัดชัยภูมิ
เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2559  นายกิตติ  โตมร  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสาวล้อม  กายตะขบ  นิติกรชำนาญการพิเศษ           ออกเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน  ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนสิงหาคม 2559  จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งจัดโดย โรงเรียนบ้านส้มป่อย หมู่ที่  4  ตำบลส้มป่อย  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ