ศาลจังหวัดชัยภูมิ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 044-830621 , 044-830628 , 044-830631ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

หนังสือเวียน
  หนังสือเวียน
 1. ศย 021/ว 11(ป) เรื่อง การมอบอำนาจในการบริหารงานการพัสดุเกี่ยวกับการดำเนินการซื้อหรือจ้าง

 2. แจ้งเพื่อทราบ
 3. ศย 023/ว 63 เรื่อง การแสดงความประสงค์ขอย้ายรอบเมษายน 2560 (กรณีตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ)
 4. ปช 0034(ชย)/ว 0008 เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอผลงานข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อรับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยควมซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560
 5. ขอเรียนเชิญร่วมสักการะและตั้งกองบุญถวายเจ้าพ่อพญาแล
 6. ศย 023/ว 185 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับชำนาญการพิเศษ
 7. ประกาศศาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
 8. สำนักงานศาลยุติธรรมขอความร่วมมืองดการจัดงานรื่นเริงในกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2559 และต้อนรับปีใหม่ 2560
 9. ศย 004/ว 120 ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
 10. ศย 023/ว 10(ป) เรื่อง การลาหยุดราชการของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ.2556
 11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560
 12. ศย 023/ว 70 เรื่อง การแสดงความประสงค์ขอย้ายรอบเมษายน 2560 (กรณีตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ)
 13. กำหนดหน่วยงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 14. ราชกิจจานุเบกษาของพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกิน พ.ศ.2560
 15. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศผ่านโปรแกรมเรียนรู้ภาษาด้วนตนเอง

 16. โครงการสวัสดิการ
 17. การจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ฯ สำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 18. โครงการสวัสดิการการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย
 19. การจัดโครงการสวัสดิการอาวุธปืนศาลยุติธรรม ระยะที่ 2
 20. โครงการจัดสวัสดิการกองทุนเกษียณอายุราชการและการสงเคราะห์ครอบครัวข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม

 21. ข่าวทั่วไป
 22. การจัดทำเหรียญกษาปร์ที่ระลึก 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 23. รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุระดับชำนาญการพิเศษ
 24. สหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก ประจำปี พ.ศ.2559
 25. การมอบหมายให้ข้าราชการศาลยุติธรรมปฏิบัติราชการแทน
 26. การบังคับใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ในเรื่องเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย
 27. การบังคับใช้ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2559 ฯ

 28. กิจกรรม
 29. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแลประจำปี 2560

 30. ทุนการศึกษา
 31. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนระดับปริญญาโทภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 32. ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นโครงการ Young Leaders Program (YLP) ประจำปี 2560
 33. ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ
 34. ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศ
 35. ศย 303.001/ว 16 เรื่อง จัดสรรงบประมาณสนับทุนระดับปริญญาโทภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 36. ศย 007/ว 778 สมัครขอรับทุนเพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา และดูงาน ณ ต่างประเทศ
 37. ศย 007/ว.779 สมัครขอรับทุนเพื่อศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา และดูงาน ณ ต่างประเทศ
 38. ศย 007/ว 762 ทุนแก่นักกฏหมายไทยที่สมัครเข้าร่วมการอบรมภาคฤดูร้อนฯ

 39. ทุนรัฐบาล
 40. สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(เพิ่มเติม)

 41. VDO Conference
 42. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพเกี่ยวหับวินัยและการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการศาลยุติธรรม

 43. ระเบียบ
 44. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
 45. วิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559

 46. กฏหมาย
 47. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559

 48. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 49. แจ้งการเปลี่ยนแปลงแบบแสดงความประสงค์ของสมาชิกในการใช้บริการต่าง ๆ ของ กบข
 50. การเปลี่ยนแปลงแบบแสดงความประสงค์ของสมาชิกในการใช้บริการต่าง ๆ ของ กบข.

 51. โครงการ
 52. ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 53. โครงการ \"ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ\" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ